Aria

PÅGÅENDE PROJEKT Ny- och ombyggnadEtt nytt hus innehållande storkök, matsal och hemvister.Total ombyggnad av övriga fyra kulturklassade hus.Skolan kapacitetsökar till ca 1000 elevplatser F-9.Produktion i etapper mellan 2020-2024. Coordia Consult har rollerna som projektledare, projekteringsledare, byggledare och Kontrollansvarig PBL.

PÅGÅENDE PROJEKT Ny- och ombyggnadFyra hus rivs för att ersättas av tre nya större hus.Ett befintligt kulturklassat hus byggs om och byggs ut.Nya lärosalar, nytt kök och matsal och ny fullstor idrottshall.Skolan kapacitetsökar till 990 elevplatser F-9.Produktion i etapper mellan 2019-2024. Coordia Consult har rollerna som projektledare, projekteringsledare, byggledareoch Kontrollansvarig PBL.

AVSLUTAT PROJEKT NyproduktionByggnad > 100 000m2 BTA2010 – 2013Projektkostnad cirka 2,6 mdrMAKAB har innehaft rollen som ansvarig projekteringsledare genom hela projektet.Byggherre/beställare: SGAF (Stockholm Globe Arena Fastigheter)/PEAB.

AVSLUTAT PROJEKT Invändig rengöring och ytskiktsrenovering.14 mkr2010Coordia Consult hade rollen som ProjektledareBeställare: Stockholms Domkyrkoförsamling

AVSLUTAT PROJEKT Om- och tillbyggnad.Ca 8 000m2 BTAProduktionstid, Aug 2018- Juni 2020.Kostnad, ca 240mnkrMakab har haft rollerna som Projektledare, projekteringsledare och byggledare.Byggherre: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB.)

PÅGÅENDE PROJEKT Ombyggnad kök, verksamhetsanpassning av skola samt utbyte tekniska installationerByggnad 8700 BTAProjektkostnad cirka 106.000.000.-MAKAB har innehaft rollerna som projekt-, projekteringsledare samt BAS -PByggherre/beställare: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

AVSLUTAT PROJEKT Nytt barnhospiceByggnad 2300m22012-2015MAKAB har innehaft rollerna som projekt-, projekterings- och byggledare, KA enligt PBL samt BAS-PByggherre/beställare: Ersta diakoni

PÅGÅENDE PROJEKT Hyresgästanpassning samt nya installationer i byggnad från 1670-talet (Byggnadsminnesförklarad)Byggnad 5900 BTA2019- pågårProjektkostnad cirka 35.000.000.-MAKAB innehar rollerna som projekt-, projekterings- och byggledare samt BAS-PByggherre/beställare: Statens fastighetsverk (SFV)

AVSLUTAT PROJEKT Nybyggnad förskola 1240m2BTA 2013-2016Projektkostnad cirka 45.000.000.- MAKAB har innehaft rollerna som projekt-, projekterings och byggledare samt KA enligt PBL och BAS-PByggherre/beställare: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

AVSLUTAT PROJEKT Ombyggnad för Kaggeholms folkhögskola Ca 2000 m2 2018-2020 Kostnad ca 18 000 000 kr Makab och Coordia har haft rollerna som projektledare, byggledare och entreprenadbesiktningsman. Byggherre/beställare: Rörstrands slott fastighets AB (Filadelfiakyrkan Stockholm)